fbpx

Regulamin strony internetowej – Serwisu – CesjaLeasingu.pl 

§1. Postanowienia wstępne

1.Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu przez Użytkowników w celu zamieszczenia aukcji kwoty odstępnego cesji leasingu i licytacji kwoty odstępnego aukcji zamieszczonych w Serwisie . 

2.Właścicielem Serwisu jest spółka Benefit z siedzibą w Piekarach Śląskich,  NIP: 6451543237. 

3.Korzystanie z serwisu ogłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem wszystkich punktów niniejszego regulaminu.

§2. Definicje

1.Administrator – osoba reprezentująca Właściciela Serwisu, mająca uprawnienia do administrowania Serwisem. 

2.Aukcja – procedura wyłonienia oferenta Przedmiotu Aukcji (kwoty odstępnego) w formie licytacji, polegająca na składaniu przez Oferentów drogą elektroniczną indywidualnych ofert w rozumieniu art. 66 (1) § 1 Kodeksu Cywilnego, kwoty odstępnego, przedmiotu leasingu, której dotyczy Aukcja. Celem Aukcji jest wyłonienie oferenta, oferującego najwyższą kwotę odstępnego. 

3.Konto Oferenta — zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony w Serwisie na rzecz Oferenta, umożliwiający korzystanie z Serwisu. Konto Oferenta może być powiązane wyłącznie z jednym adresem e-mail. 

4.Oferent — osoba fizyczna (w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej), która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w związku z opublikowaną przez siebie Aukcją lub biorąca udział w Licytacji w zamieszczonej Aukcji, która posiada aktywne Konto w Serwisie lub korzysta z zasobów zamieszczonych w Serwisie, na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem. 

5.Ogłoszenie – ogłoszenie stanowiące ofertę Cesji Umowy Leasingowej Przedmiotu Leasingu zaliczonego do poszczególnych kategorii przedmiotów leasingowych wyszczególnionych w Serwisie, sporządzone przez Oferenta i zamieszczone w Serwisie na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie. 

6.Przedmiot Aukcji – kwota odstępnego cesji leasingu, przedmiotu leasingu stanowiącego ruchomość w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie: motocykli, samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, terenowych i specjalnych, a także sprzętu IT, sprzętu medycznego, sprzętu rolniczego oraz innych maszyn i urządzeń. 

7.Przybicie – akceptacja najkorzystniejszej z ofert kwoty odstępnego złożonych przez Oferentów licytujących przez Oferenta publikującego Aukcję, przyznająca danemu Oferentowi licytującemu prawo do przejęcia umowy leasingowej na warunkach zaprezentowanych w ogłoszeniu aukcji, za kwotę odstępnego zaproponowanej w aukcji, nie jest równoznaczne z zawarciem cesji umowy leasingowej. 

8.Serwis – internetowy Serwis aukcyjny /ogłoszeniowy dostępny pod adresem domeny CesjaLeasingu.pl prowadzony przez Właściciela Serwisu w języku polskim na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. 

9.Regulamin – niniejszy Regulamin. 

10.Reklamacja – Za reklamację uważa się wystąpienie skierowane do Właściciela Serwisu przez Użytkownika, w którym Oferenta zgłasza zastrzeżenia dotyczące usługi świadczonej przez Właściciela Serwisu. 

11.Właściciel serwisu – Benefit

12.Wycofanie Aukcji – sytuacja, w której doszło do zbycia Przedmiotu Leasingu (cesji umowy leasingowej) lub Użytkownik dokonał zmiany Ogłoszenia w sposób wskazujący, iż dotyczy ono innego Przedmiotu Leasingu niż ten, którego dotyczyło pierwotnie.

§3. Ogólne warunki korzystania z serwisu – funkcjonowanie serwisu

1.Serwis dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.cesjaleasingu.pl. 

2.Serwis ma charakter ogłoszeniowy i informacyjny, zawiera oferty Cesji umów Leasingu Przedmiotów Leasingu oferowanych przez Oferentów. 

3.Warunkiem korzystania z dostępu i funkcjonalności Serwisu jest posiadanie i korzystanie z urządzenia z dostępem do Internetem, wyposażonego w przeglądarkę stron internetowych. Oferent może dokonać rejestracji Konta Oferenta na zasadach określonych Regulaminem. 

4.Wszelkie dane podawane przez Oferentów w Serwisie muszą być zgodne ze stanem faktycznym. 

5.Każdy z Oferent może zamieszczać Aukcje w Serwisie na zasadach określonych Regulaminem oraz przeglądać Aukcje innych Oferentów. 

6.Każdy z Oferentów zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych w Serwisie, w tym treści Aukcji. 

7.Naruszenie przez Oferenta warunków Regulaminu stanowi podstawę do usunięcia Konta Oferenta lub Aukcji przez Właściciela Serwisu. 

8.Treść Aukcji wraz z przypisanymi do niego zdjęciami stanowią własność Oferenta i są chronione prawem autorskim. Zabrania się osobom trzecim kopiowania treści Aukcji oraz zdjęć, ilustracji i znaków graficznych zawartych w Aukcjach. 

9.Zawarte w Serwisie informacje handlowe, a w szczególności opis przedmiotu leasingu, kwoty odstępnego, kwoty rat leasingowych i kwoty wykupu, cesji umów leasingowych przedmiotów prezentowane w Serwisie, mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. 

10.Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do prezentowania w Serwisie reklam. 11.Podstawowy czas emisji Aukcji to 15 dni.

§4. Rejestracja użytkownika

1.Rejestracja Oferenta następuje poprzez utworzenie Konta Oferenta w Serwisie poprzez wypełnienie formularz oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu. Pola formularza należy wypełniać według wskazań i zasad określonych w formularzu, szczególną uwagę zwracając na pola oznaczone (*), a w szczególności: 

– Adres email (lub login) oraz hasło 

– Nazwa firmy (nie jest prezentowana w ogłoszeniu) 

– NIP Firmy (nie jest prezentowana w ogłoszeniu) 

– Numer telefonu 

– Dane adresowe firmy 

2.Rejestracja Konta oraz licytowanie w Aukcjach jest bezpłatna. Zamieszczanie Aukcji w serwisie jest płatne. Usługi promowania Aukcji opisane w pkt. 6. są płatne. 

3.Rejestracja Konta stanowi zawarcie pomiędzy Oferentem a Właścicielem Serwisu umowy w zakresie świadczenia przez Właściciela Serwisu usług w ramach Serwisu na zasadach określonych Regulaminem. 

4.Oferent może dokonać tylko jednej rejestracji Konta. Równoczesna rejestracja więcej niż jednego Konta przez tego samego Oferenta nie jest dozwolona. 

5.Konto nie może być przeniesione ani też udostępnione osobom trzecim. Korzystanie przez Użytkowników i podmioty niezarejestrowane z kont należących do innych Oferentów jest zabronione. Oferenci nie są upoważnieni do udzielania dostępu do swoich kont podmiotom trzecim. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia danych do konta osobom trzecim. Działania lub zaniechania osób, którym Użytkownik przekazał dostęp do swojego konta są uznawane za działania lub zaniechania Użytkownika. 

6.Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta, które jest nieaktywne przez okres minimum 6 miesięcy, co oznacza, że w okresie tym Właściciel Serwisu nie zarejestrował użytkowania Konta. 

7.Użytkownik podając dane takie jak adres, numer telefonu itp. zgadza się i chce żeby zostały opublikowane i widoczne dla innych zarejestrowanych Użytkowników w serwisie na zamieszczonym przez Użytkownika Ogłoszeniu. Podane dane dostępne są na stronach Serwisu do momentu skasowania Ogłoszenia, w którego treści były zawarte. 

8.Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy aktywacji konta Oferenta w przypadku naruszenia przez podmiot dokonujący rejestracji postanowień Regulaminu. 

9.Z chwilą aktywacji konta pomiędzy Oferentem a Właścicielem Serwisu dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem są usługi świadczone przez Właściciela Serwisu za pomocą Portalu na zasadach określonych w Regulaminie. 

10.Rejestrując Konto, Oferent wyraża zgodę na obsługę zapytania ofertowego przez Właściciela Serwisu, a także na kontakt przedstawicieli Właściciela Serwisu, celem przedstawienia oferty produktów umożliwiających finansowanie zakończenia trwającej umowy leasingowej będącej przedmiotem Aukcji oraz umożliwiających finansowanie nabycia innych ruchomości.

§5. Oświadczenia stron

1.Zamieszczając Aukcję kwoty odstępnego, Oferent oświadcza, że prezentowana w ogłoszeniu umowa leasingowa, może być przedmiotem cesji leasingu. 

2.Oferent biorący w udział w licytacji oświadcza, że posiada zdolność kredytową do przejęcia umowy leasingowej.

§6. Zamieszczanie i publikacja Aukcji

1.Oferent zamieszczający Aukcję, samodzielnie ustala treść Ogłoszenia Aukcji. 

2.Ogłoszenie Aukcji powinno wskazywać na prawidłową kategorię Przedmiotu Leasingu (np. w kategorii „osobowe” – osobowe itp.) i zawierać wyłącznie informacje istotne dla promocji Przedmiotu Ogłoszenia Aukcji. 

3.Aukcja musi jednoznacznie dotyczyć Cesji Leasingu tylko jednego Przedmiotu Leasingu. W czasie emisji Aukcji Ogłoszeniodawca nie ma możliwości zmiany Przedmiotu Leasingu na inny. Jednocześnie ten sam Przedmiot Ogłoszenia w danej chwili nie może być przedmiotem innej Aukcji. 

4.Treści Oferenta w postaci zdjęć dodanych przez Oferenta do Aukcji powinny zawierać wyłącznie Przedmiot Leasingu, którego dotyczy Aukcja. 

5.Oferent ma możliwość umieszczenia w ramach treści Aukcji linku do nagrania wideo w serwisie internetowym YouTube (na warunkach korzystania określonych w ramach serwisu yotube.com), które stanowić będzie ruchomą prezentację Przedmiotu Cesji Leasingu danej Aukcji. Wideo może zostać dodane przez Użytkownika wyłącznie w oznaczonym do tego polu, niedozwolone jest zamieszczanie Wideo w polu Opisu Przedmiotu. 

6.Do każdego z zamieszczonych Aukcji można bezpłatnie dołączyć do 10 zdjęć obrazujących Przedmiot Leasingu. 

7.Do zamieszczenia Aukcji służy formularz dostępny w Serwisie. Pola formularza należy wypełniać według wskazań i zasad określonych w formularzu, szczególną uwagę zwracając na pola oznaczone gwiazdką (*), które muszą zostać obowiązkowo wypełnione, jest to m.in. rata leasingowa netto, ilość rat pozostałych do końca trwania umowy leasingowej, wartość wykupu zapisana w umowie leasingowej. Wartości te muszą odzwierciedlać wartości realne wynikające z zawartej umowy leasingowej. 

8.Aktywowanie Aukcji nie następuje w sposób automatyczny. 

9.Treść Aukcji nie może zawierać treści niezgodnych z prawem lub zasadami współżycia społecznego, a w szczególności dotyczących Przedmiotów, których wprowadzenie do obrotu jest prawnie zabronione lub ograniczone stosownymi przepisami obowiązującego prawa, naruszających prawa autorskie, a także godzących w dobra osobiste jakichkolwiek osób, uwłaczających godności lub obyczajowości i obrażających uczucia religijne. 

10.Zamieszczone Aukcje mogą być wyróżniane w Serwisie przez Administratora i za pomocą dedykowanych temu narzędzi. 

11.Publikowane Serwisie Aukcyjnym zdjęcia, opisy i wyceny poszczególnych Przedmiotów Aukcji mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią wiążącego dla Uczestnika elementu oznaczenia lub opisu stanu technicznego i wyposażenia Przedmiotu Aukcji. Właściciel Serwisu nie bierze odpowiedzialności za ustalenia poczynione przez Uczestnika w stosunku do Przedmiotu Aukcji, dokonane na podstawie opublikowanych materiałów poglądowych, umieszczonych w Serwisie Aukcyjnym CesjaLeasingu.pl. Właściciel Serwisu nie bierze odpowiedzialności za ustalenia poczynione przez Oferenta licytującego w stosunku do Przedmiotu Aukcji, dokonane po przeprowadzeniu osobistych oględzin Przedmiotu Aukcji, odmienne od stanu faktycznego Przedmiotu Aukcji.

§7. Przebieg Aukcji

1.Przedmiot Aukcji wystawiany jest do aukcji z oznaczoną ceną wywoławczą, informacją co do nazwy i ilości oraz terminem zakończenia Aukcji. 

2.Cena wywoławcza kwoty odstępnego ustalana jest przez Oferenta zamieszczającego aukcję w złotych polskich (netto), do której należy doliczyć podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3.Oferenci przystępujący do aukcji, po zalogowaniu się na swoje konto, mogą składać oferty w danej Aukcji. Oferenci w trakcie Aukcji zobowiązani są do składania ofert cenowych w kwotach netto wyrażonych w złotych polskich. Po upływie terminu zakończenia Aukcji nie będą przyjmowane żadne kolejne oferty, bez względu na przyczynę niezamieszczenia oferty w Serwisie przed jej zamknięciem

4.Oferowane przez Oferentów licytujących ceny są jawne, najwyższa oferta zostaje uwidoczniona w Serwisie Aukcyjnym w trakcie trwania Aukcji. 

5.Minimalne postąpienie w czasie Aukcji wynosi: 100 zł. netto 

6.Uczestnik w czasie Aukcji oferuje maksymalną wartość odstępnego, za jaką gotów jest przejąć w cesji leasingu Przedmiot Aukcji. 

7.Pierwsza oferta na danej Aukcji składana jest na kwotę równą cenie wywoławczej powiększoną o minimalne postąpienie. 

8.W przypadku złożenia przez więcej niż jednego Uczestnika oferty na taką samą wartość, pierwszeństwo ma oferta złożona wcześniej. 

9.Każda oferta zgłoszona przez Oferenta licytującego, jest dla niego wiążąca i nie może być przez niego odwołana. Oferty złożone przez Oferentów w trakcie trwania Aukcji, wiążą w terminie do 15 dni po terminie zakończenia Aukcji. 

10.W przypadku ustanowienia Ceny Minimalnej kwoty odstępnego przez Oferenta zamieszczającego aukcję, Serwis Aukcyjny poinformuje Oferentów licytujących o ustaleniu Ceny Minimalnej bez wskazywania jej wysokości. Nieosiągnięcie Ceny Minimalnej zakończy Aukcję bez rozstrzygnięcia. 

11.Zabronione są działania mogące manipulować danymi generowanymi przez System Aukcyjny bądź zakłócać proces lub przebieg Aukcji. 

12.Wyłonienie nabywcy i ustalenie ceny nabycia Przedmiotu Aukcji następuje z chwilą udzielenia przez Oferenta zamieszczającego Aukcję Przybicia. Przybicie dokonywane jest drogą e-mailową lub telefonicznie. 

13.Wygrana w Aukcji, ani udzielenie przybicia nie są równoznaczne z zawarciem bezwarunkowej umowy sprzedaży Przedmiotu. 

14.Przybicie zostaje udzielone Oferentowi licytującemu który zaoferował najwyższą cenę w toku Aukcji, przez Oferenta zamieszczającego aukcję, a w przypadku niewywiązania się przez niego z transakcji – kolejnemu, pod względem najwyższej oferowanej ceny, Oferentowi licytującemu. 

15.Właścicielowi Serwisu przysługuje prawo do wycofania Przedmiotu Aukcji z Aukcji, zakończenia Aukcji bez dokonania wyboru oferty lub jej odwołania. W takim przypadku Uczestnikom Aukcji nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze wobec Właściciela Serwisu. 

16.W przypadku zakończenia Aukcji bez wyboru oferty albo niewywiązania się Oferenta, któremu udzielono Przybicia z wykonania transakcji, Oferent zamieszczający Aukcję ma prawo do swobodnego dysponowania Przedmiotem Aukcji i ewentualnych dodatkowych rokowań cenowych zmierzających do zrealizowania cesji leasingu Przedmiotu Aukcji, albo dochodzenia wykonania zobowiązania Uczestnika, który nie wywiązał się z obowiązku wykonania transakcji.

17.Oferent zlecający Aukcję może przedłużyć aukcję przed jej końcem o kolejne 15 dni.

§8. Promowanie ogłoszeń w serwisie

1.Oferent może dodatkowo promować zamieszczone Aukcje, aktywując w Serwisie jedną lub więcej spośród płatnych Usług Promowania Ogłoszeń, opisanych w załączniku nr 1 do Regulaminu, stanowiącym jego integralną część.

§9. Odpowiedzialność

1.Oferent zlecający Aukcję jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia i wideo) i jednocześnie oświadcza i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a ich publikacja nie narusza Regulaminu, praw i interesów właściciela serwisu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Oferentów, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści. 

2.Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Oferenta do obrotu Przedmiotu prawnie zabronionego lub podlegającemu ograniczeniu stosownymi przepisami obowiązującego prawa, a także za umieszczenie więcej aniżeli jednego Ogłoszenia Przedmiotu lub podanie informacji wprowadzających w błąd, bądź noszących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji oraz treści niezgodne z prawem lub zasadami współżycia społecznego, naruszających prawa autorskie, godzących w dobra osobiste jakichkolwiek osób, uwłaczających godności lub obyczajowości i obrażających uczucia religijne. 

3.Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za postępowanie Użytkowników, za oświadczenia składane przez Użytkowników lub umowy przez nich zawarte oraz za wykonanie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów zawartych przez Użytkowników w związku z Aukcją lub korzystaniem z usług Serwisu. 

4.Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Aukcji ani za realizację praw z tytułu rękojmi i gwarancji Przedmiotu Aukcji. 

5.Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za brak zainteresowania Aukcją Oferenta. 

6.Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych, przerwy w ich funkcjonowaniu i braku dostępu do Serwisu, a także za następstwa działania siły wyższej. 

7.Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za to w jaki sposób i do jakich celów dane tj. adresy e-mail, numery telefonów itp. opublikowane w serwisie przez Oferenta, zostaną wykorzystane przez osoby i firmy trzecie.

§10. Ograniczenia

1.Zabrania się na dodawanych przez Oferenta zdjęciach do Aukcji dodawania adresów e-mail, adresów stron internetowych, numerów telefonów, numerów komunikatorów internetowych lub znaki wodne lub inne oznaczenia identyfikujące Oferenta lub inne podmioty.

2.Zabrania się na dodawanych przez Oferenta Wideo prezentujące inne treści niż prezentacja oferowanego Przedmiotu Leasingu opisanego w Aukcji, takie jak w szczególności: adresy e-mail, adresy stron internetowych, numery telefonów, numery komunikatorów internetowych lub znaki wodne lub inne oznaczenia identyfikujące Oferenta lub inne podmioty.

3.Zabrania wykorzystywania kontaktów udostępnionych na stronach Serwisu do przesyłania reklam, ofert, zaproszeń, spamu, treści obraźliwych oraz prowadzenia jakichkolwiek działań na niekorzyść Serwisu lub Właściciela Serwisu, niezależnie od formy kontaktu (poczta elektroniczna, kontakt telefoniczny, sms oraz każda inna)

4.Zabrania się kopiowania Ogłoszeń/Aukcji (w całości lub części) w celu umieszczenia ich w innym serwisie ogłoszeniowym.

§11. Opłaty

1.Usługi bezpłatne: 

– Rejestracja Konta oraz licytowanie w Aukcjach. 

2.Usługi odpłatne: 

– Zamieszczanie Aukcji (Zorganizowanie Aukcji) zgodnie z cennikiem w Załączniku nr 3 do Regulaminu, stanowiący jego integralną część. 

– Usługi promowania Aukcji w serwisie zgodnie z cennikiem w Załączniku nr 2 do Regulaminu, stanowiący jego integralną część.

§12. Prywatność i poufność

1.Właściciel Serwisu zbiera i przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników i Partnerów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, której treść stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu, stanowiący jego integralną część.

§13. Reklamacje

1.Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania usług świadczonych przez Właściciela Serwisu. 

2.Reklamacje należy zgłaszać Właścicielowi Serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@cesjaleasingu.pl. 

3.Reklamacja powinna zawierać dane Oferenta (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu), numer Aukcji, którego dotyczy reklamacja (jeśli numer został nadany), bądź inne dane pozwalające na identyfikację Aukcji, a także okoliczności uzasadniające reklamację. 

4.Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania. 

5.Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, Właściciel Serwisu niezwłocznie zwróci się do Oferenta o wskazanie dodatkowych informacji w zakreślonym terminie. 

6.O rozstrzygnięciu reklamacji Oferent zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w reklamacji lub adres korespondencyjny podany przez użytkownika w reklamacji przez Właściciela Serwisu.

§14. Zwroty

1.Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji dotyczących odpłatnych usług Serwisu zwrot środków nastąpi w ciągu 3-5 dni roboczych. W wyjątkowych sytuacjach czas ten może ulec wydłużeniu maksymalnie do 14 dni.

§15. Dezaktywacja Aukcji

1.W przypadku zakończenia emisji Aukcji przed upłynięciem przewidzianego czasu emisji (15 dni), nie przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystane dni promowania Aukcji. 

2.Oferent akceptuje wcześniejsze zakońćzenie aukcji poprzez przycisk „Usuń" znajdujący się przy aukcji oraz dokonuje opłaty za wycofanie aucji zgodnie z cennikiem.

§16. Rozwiązanie umowy

1.Umowa o świadczenie przez Właściciela Serwisu usług w ramach Serwisu zawierana jest na czas nieokreślony. 

2.Każda ze stron uprawniona jest do rozwiązania powyższej umowy w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

3.W przypadku stwierdzenia przez jedną ze stron niewykonywania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z Regulaminu przez drugą stronę, strona ta ma prawo wezwać drugą stronę do wykonania lub należytego wykonania umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu wyznaczając jej do tego odpowiedni termin wykonania. Po bezskutecznym upływie tego terminu strona stwierdzająca naruszenie może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

4.W celu wypowiedzenia lub rozwiązania umowy Oferent powinien wysłać stosowne oświadczenie na następujący adres internetowy Właściciela Serwisu: bok@cesjaleasingu.pl. Właściciel Serwisu oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy wyśle na adres mailowy podany przez Użytkownika 

5.Właściciel Serwisu w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z Oferentem, który w szczególności nie przestrzega postanowień Regulaminu.

§17. Zmiany regulaminu

1.Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiana Regulaminu obowiązuje po upływie 7 dni od dnia jej ogłoszenia przez Właściciela Serwisu na stronie internetowej Serwisu. 

2.O zmianie Regulaminu, Właściciel Serwisu poinformuje Oferentów ogłaszając Regulamin na stronie internetowej Serwisu. 

3.Aukcje i zapytania ofertowe dokonane przed zmianą Regulaminu będą obsługiwane na dotychczasowych zasadach. 

4.W przypadku braku akceptacji przez Oferenta zmiany Regulaminu może on rozwiązać umowę o świadczenie przez Właściciela Serwisu usług w ramach Serwisu w trybie natychmiastowym składając stosowne oświadczenie.

§18. Postanowienia końcowe

1.Regulamin jest ogólnodostępny w postaci podstrony w Serwisie. 

2.Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu jest prawo polskie. 

3.Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne, w przypadku Użytkowników o statusie przedsiębiorcy będzie to sąd właściwy dla siedziby Właściciela Serwisu. 

4.W przypadku nieważności któregokolwiek z postanowień Regulaminu pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy. W takim przypadku strony za porozumieniem zastąpią nieważne postanowienie innym postanowieniem, które w dopuszczalny sposób będzie najbliższe ekonomicznemu celowi zastępowanego postanowienia. 

5.W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.

Wyjaśnienie pojęć z powyższej tabeli:

PodświetlenieObramowanie ogłoszenia szarym cieniem zlokalizowanym przy krawędzi zewnętrznej ogłoszenia, wyróżniające je na liście spośród innych ogłoszeń w danej kategorii.

Pilne – Oznaczenie ogłoszenia markerem koloru czerwonego z napisem Pilne w lewej górnej części zdjęcia widocznego na liście ogłoszeń wyróżniające je na liście spośród innych ogłoszeń w danej kategorii.

Wyróżnienie na górze listy – Oznaczenie ogłoszenia markerem koloru niebieskiego z napisem Polecam w lewej górnej części zdjęcia widocznego na liście ogłoszeń. Przesunięcie ogłoszenia do TOP listy ogłoszeń w danej kategorii na ilość dni wybranych w trakcie zamawiania promocji. Ogłoszenia z TOP listy pojawiają się zawsze przed ogłoszeniami, które nie są objęte promocją.

PodbiciePrzesunięcie ogłoszenia na początek listy na Stronie głównej. Ogłoszenie zostaje wyświetlone w sekcji Ostatnio dodane. Ogłoszenie w miarę dodawania ogłoszeń przez innych użytkowników, może tracić pierwszą pozycję.

Polityka prywatności strony internetowej cesjaleasingu.pl

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej cesjaleasingu.pl jest Benefit z siedzibą w Piekarach Śląskich NIP 6451543237, adres poczty elektronicznej: ido@cesjaleasingu.pl dalej „Administrator”, będąca jednocześnie Usługodawcą.

2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

§2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony cesjaleasingu.pl w przypadku:

a. skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.

b. zapisania się przez użytkownika do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:

a. Imię i nazwisko, 

b. Adres (zamieszkania), 

c. Adres e-mail, 

d. Numer telefonu,

3. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:

a. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

b. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

4. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

5. Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

6. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.

7. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a. przetwarzane zgodnie z prawem, 

b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§3. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

2. Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

§4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.2. Podstawy prawne żądania użytkownika:

a. Dostęp do danych – art. 15 RODO

b. Sprostowanie danych – art. 16 RODO.

c. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.

d. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.

e. Przeniesienie danych – art. 20 RODO.

f. Sprzeciw – art. 21 RODO

g. Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.

3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: ido@cesjaleasingu.pl.

4. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§5. PLIKI „COOKIES"

1. Strona Administratora używa plików „cookies”.

2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.

3. W ramach strony stosowane są rodzaje plików „cookies": sesyjne i stałe

a. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony). 

b. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.

5. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Cenik usług płatnych

Ilość dniCena (PLN) nettoCena (PLN) brutto
Aukcja - Organizacja Aukcji3000
Aukcja - Działania marketingowe w mediach społecznościowych-200,00246,00
Aukcja - Przedłużenie o kolejne 15 dni1500
Aukcja - Wycofanie przed zakończeniem-00
Aukcja - Oszacownie warości odstępnego przed aukcją-200,00246,00